Data Dosen

Hj. Zulaikha, M.Ag., M.Pd.

Bidang Keahlian: Bahasa Indonesia NIP.197601302005012001

NUR KHIKMAH, M.Pd.I

Bidang Keahlian: Pengembangan Bahan Ajar NIDN.2020039201

Dr. Ubaidillah, M.Ag

Bidang Keahlian: Filsafat Islam NIP.197308262002121001

Dr. H. Fakrur Rozi, M.Ag.

Bidang Keahlian: Pendidikan Islam NIP.196912201995031001

Kristi Liani Purwanti, S.Si, M.Pd

Bidang Keahlian: Pendidikan Matematika MI/SD NIP.198107182009122002

Zuanita Adriyani, M.Pd

Bidang Keahlian: Pendidikan IPA MI/SD  

Arsan Shanie, M.Pd.

Dosen Pendidikan Seni dan Tari NIP.199xxxxxxxxxxxxxx

Muhammad Rofiq, M.Pd.

Bidang Keahlian: Guru Kelas Pendidikan Guru MI NIP.19910115 2019031013

Dr. Hamdan Husein Batubara, M.Pd.I.

Bidang Keahlian: Pendidikan Guru Kelas SD dan MI NIP.198908222019031014